O projekcie


Projekt „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych” stanowi program mobilności zagranicznej współfinansowanej z środków Unii Europejskiej, w ramach którego odbędą się staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie programu kształcenia zawodowego ZSTE, poprzez zapewnienie 84 uczniom kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i udziału w stażu zawodowym realizowanym we współpracy z przedsiębiorstwami sektora prywatnego wybranych branż w Grecji.

Hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe – stanowiące składniki celu głównego bądź z nich wprost wynikające to:

 • Stworzenie 84 miejsc odbywania stażu zawodowych w greckich firmach branży hotelarskiego, gastronomicznej, informatycznej oraz logistycznej.
 • Przygotowanie i realizacja mobilności dla dwóch 42-osobowych grup uczestników kształcących się w ramach kierunków: Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk oraz zawodów Kucharz i Cukiernik.
 • Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów dzięki odbyciu przez nich praktyk w środowisku międzynarodowym.
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna 84 uczniów, możliwa za sprawą nabytych kompetencji, zdolności i wiedzy w czasie wyjazdu zagranicznego, stanowiąca w istocie cel w perspektywie długoterminowej.
 • Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramach projektu przynajmniej 40 uczniów o mniejszych szansach.
 • Nabycie przez Szkołę doświadczenia w zakresie organizacji i realizacji programów mobilności zagranicznej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Rozwój kontaktów międzynarodowych, mających procentować współpracą na rzecz uatrakcyjnienia inicjatyw ZSTE w przyszłości.
 • Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli nowopoznanych w ramach wymiany dobrych praktyk metod zarządzania placówką, projektami, nauczania i przekazywania wiedzy i wartości europejskich.
 • Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz budowa europejskiego wymiaru Szkoły jako placówki koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju ucznia, zapewnieniu mu korzystnej oferty edukacyjnej, jak również umożliwieniu mu odbycia praktyk w ramach mobilności zagranicznej.

W ramach projektu przewidywana jest realizacja dwóch mobilności, które trwać będą po 2 tygodnie każda i odbywać się będą w Grecji, a udział w nich wezmą 42-osobowe grupy, składające się z przedstawicieli wszystkich 4 profili zawodowych, a także nauczyciele-opiekunowie – 3 dla każdej z grup. W czasie wyjazdu uczniowie zrealizują staż zawodowy w wybranych przedsiębiorstwach greckich, który obejmie głównie warsztaty oraz praktyczne wykonywanie powierzonych zadań pod okiem praktyków.

Uczestnikami projektu będą uczniowie ZSTE w Skawinie kształcący się w klasach II oraz III w ramach 4 kierunków/zawodów:

 • Technik informatyk (2×12 osób)
 • Technik logistyk (2×10 osób)
 • Technik hotelarstwa (2×10 osób)
 • Kucharz / Cukiernik (2×10 osób)

Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą niedyskryminacji i wyrównywania szans, a wśród uczestników projektu ma się znaleźć przynajmniej 40 osób z mniejszymi szansami.

Partnerem zagranicznym w ramach projektu jest greckie przedsiębiorstwo konsultingowo-szkoleniowe Kika Mobility Training Center, posiadające doświadczenie w realizacji programów mobilnościowych, współpracując dotychczas z wieloma podmiotami w Polsce i Grecji, wspierając proces realizacji projektu poprzez przygotowywanie miejsc pracy w greckich zakładach branży informatycznej, logistycznej oraz turystycznej, w tym hotelarsko-gastronomicznej.

Projekt, wywierając szeroki wpływ na rozwój ZSTE, uczestników oraz całą szkolną społeczność, przyczyni się do zaspokojenia wielu potrzeb, uzupełniając zdiagnozowane obszary wymagające poprawy. Będą to przede wszystkim: rozwój oferty edukacyjnej Szkoły, modelu zarządzania oraz kompetencji kadry, w tym poprzez wymianę dobrych praktyk oraz rozwój europejskiego wymiaru szkoły, a także wzmocnienie współpracy ze środowiskiem biznesu. W dalszej perspektywie pozwoli to na modernizację programów nauczania, lepiej dostosowanych do obecnych realiów rynku pracy, potrzeb i możliwości uczniów oraz oczekiwań pracodawców. Wszystko to pozwoli na wzrost potencjału Szkoły jako organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego, posiadającego szerszy i silniejszy wpływ na kształtowanie realiów społeczno-gospodarczych regionu.

W związku z planowanymi działaniami przewiduje się wpływ na partnera greckiego, zaangażowane podmioty, szeroko rozumianą lokalną społeczność, w tym szkoły średnie, podstawowe, ich uczniów i kadrę kierowniczą czy pedagogiczną, najbliższe środowisko, w którym obracają się uczestniczy (rodzina, znajomi), a za ich sprawą na dalszych odbiorców. Wszystko to w dłuższej perspektywie czasowej powinno przyczynić się do stymulowania kolejnych działań i inicjatyw oraz poprawy sytuacji lokalnej społeczności, będącej bardziej świadomą, otwartą i poszukującą nowych szans i możliwości rozwoju, przekładając się na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.