Przygotowania

Przygotowanie uczestników do projektu obejmować będzie cztery główne obszary: językowy, organizacyjny, pedagogiczny oraz kulturowy. Podział ten wydaje się być racjonalny i pragmatyczny, zakładający pełne przygotowanie uczniów do wyjazdu i właściwego funkcjonowania w czasie odbywania stażu w innych niż w codziennym życiu warunkach.

  1. Obszar wdrożenia językowego (przewidywany czas: 40h) – ważny i istotny, a nawet fundamentalny zważywszy na konieczność funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym. Wdrożenie to odbędzie się poprzez udział w kursie, poprowadzonym częściowo przez nauczycieli języka z ZSTE, a częściowo przez profesjonalnych lektorów. Uczniowie przystąpią do testu sprawdzającego ich umiejętności językowe, a jego odpowiedni wynik punktowy pozostanie warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania się do programu. Nauka obejmie kompleksowy kurs komunikatywnego i swobodnego posługiwania się językiem obcym dla przygotowania ucznia do wyjazdu, do odbywania stażu i udziału w warsztatach prowadzonych w języku angielskim. Nauczyciele i lektorzy dołożą wszelkich starań, by uczniowie biegle posługiwali się językiem angielskim w kontaktach międzyludzkich i w ramach wykonywanych zadań, ale także – co godne podkreślenia – poznali specjalistyczną siatkę pojęciową odpowiednią dla ich zawodu. Znajomość pojęć technicznych i umiejętność posługiwania się nimi jawi się jako istotna nie tylko z racji udziału w projekcie, ale także w aspekcie późniejszego doświadczenia zawodowego i pracy np. u pracodawcy zagranicznego. Ponadto, uczniom zapewnione zostanie przygotowanie w zakresie języka greckiego (w wymiarze 10h), celem zaznajomienia ich z odmiennym alfabetem, brzmieniem języka, podstawowym słownictwem, co znacznie ułatwi im odnalezienie się w nowym środowisku i zmniejszy szok kulturowy, przyspieszając proces asymilacji w trakcie realizacji mobilności.
  2. Obszar przygotowania organizacyjnego spoczywający na koordynatorze (przewidywany czas: 10h) obejmie przedstawienie uczniom całościowego i kompleksowego pakietu informacji i wymogów formalno-prawnych związanych z wyjazdem. Uczniom zostaną zatem wskazane podstawowe zalety i wartości dodane płynące z udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską, wartości, jaką niesie ze sobą mobilność w ramach programu Erasmus+. Uczniowie otrzymają pakiet wiedzy obejmującej określenie zasad i harmonogramu rekrutacji, warunków wyjazdu, programu stażowego, zakładanych rezultatów, wymaganych dokumentów, certyfikatów i zaświadczeń będących owocem sukcesywnego zakończenia kursu itp. Natomiast po zrealizowaniu mobilności zagranicznej odbędzie się spotkanie podsumowujące, w ramach którego zostanie dokonana wspólna ocena projektu, obejmująca także wypunktowanie wniosków, mających na celu poprawienia organizacji tego typu przedsięwzięć w przyszłości i wykluczenie ewentualnych słabszych punktów.
  3. Obszar przygotowania pedagogicznego (przewidywany czas: 10h) – za ten wymiar kursu przygotowawczego odpowiadać będzie kadra pedagogów z ZSTE. Na przygotowanie to składać się będą wszelkie działania nauczycieli na rzecz upowszechniania idei projektu wśród uczniów, w tym przedstawienia zalet płynących z udziału w projekcie, szczególnie w perspektywie długoterminowej w kontekście poszukiwania pracy i podniesienia atrakcyjności zawodowej. Udzielanie informacji i przekazywanie wiedzy będzie się odbywało zarówno w formie stosownych warsztatów jak i indywidualnych rozmów z uczestnikami, w zależności od bieżącej potrzeby. Warte podkreślenia jest to, że nauczyciele zobowiązują się uświadomić uczniom wartość tego typu projektu dla rozwoju osobistego uczniów m.in. jako stymulatora samokształcenia, jako możliwości poznania innej kultury, innych form funkcjonowania zawodowego niż w codziennym środowisku.
  4. Obszar przygotowania kulturowego (przewidywany czas: 10h) zdaje się być zasadniczy dla praktycznego przygotowania uczestników do realizacji zadań na miejscu i także przyjmuje dwojaką formę. Z jednej strony uczestnicy projektu przed rozpoczęciem mobilności zostaną zapoznani z kulturą grecką, zwyczajami, obyczajowością, zachowaniami w sposób aktywizujący ich i zachęcający do obserwacji i przemyśleń. Podobne działania odbywać się będą także na miejscu. Przygotowanie przyjmie formę warsztatów, animacji, zabaw integracyjnych, prezentacji po to, by forma przedstawienia treści była atrakcyjna wizualnie, w większości również interaktywna i zachęcała uczestnika do otwartej obserwacji otaczającego środowiska. Jest to jednocześnie spójne z promocją pożądanych przez Szkołę i organizatorów projektu wartości, takich jak: otwartość, ciekawość świata, tolerancyjność, łatwość nawiązywania nowych znajomości itp.

 

Fotorelacja z zajęć przygotowawczych grupy jesiennej: