Ruszyła rekrutacja do projektu „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych”

Ruszyła rekrutacja do projektu „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych”

26 sierpnia ruszyła rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych” nr 2019-1-PL01-KA102-061583, który jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt adresowany jest do uczniów ZSTE w Skawinie kształcących się w zawodach: Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk oraz Kucharz i Cukiernik. Przewiduje się udział 84 osób w 2-tygodniowym projekcie mobilnościowym edukacji zawodowej, w podziale na 2 grupy (po 42 osoby każda).

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie ZSTE, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności. Atrakcyjność wyjazdu w połączeniu z potrzebami i chęciami uczniów odnoszonymi do aktywizacji międzynarodowej upewniają organizatora, że nie będzie problemu z naborem odpowiedniej liczby zainteresowanych uczniów.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  1. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w 2 Regulaminu Rekrutacji;
  2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

  1. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za średnią 3,0-3,5; 2 pkt za 3,51-4,0; 3 pkt za 4,01-4,5; 4 pkt za 4,51-5,0; 5 pkt za 5,01-5,5; 6 pkt za >5,5;
  2. Ocenę z języka angielskiego z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za ocenę dostateczną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 4 pkt za ocenę celującą;
  3. Ocenę z zachowania z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za ocenę poprawną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 4 pkt za ocenę wzorową;
  4. Frekwencję z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za frekwencję na poziomie 70-75%, 2 pkt za 75,1-80%, 3 pkt za 80,1-85%; 4 pkt za 85,1-90%; 5 pkt za 90,1-95%; 6 pkt za >95%;
  5. Test językowy (z języka angielskiego, w którym będą przeprowadzane praktyki) – max. 10 pkt;
  6. Aktywności pozalekcyjne – max 5 pkt, po 1 pkt za każdą aktywność (reprezentowanie szkoły w zawodach, olimpiadach, udział w kołach zainteresowań itp.).
  7. Ocenę sytuacji życiowej ucznia – preferencje dla młodzieży z mniejszymi szansami – gdzie punkty przyznawane po weryfikacji wychowawcy wybranej klasy w przypadku spełnienia jednego z kryteriów uczeń otrzymuje 2 pkt, w przypadku 2 i więcej otrzymuje max. 5 pkt.

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną.

W przypadku każdej z rekrutacji, 42 osoby z pięciu profili trafi na listę główną, natomiast lista rezerwowa utworzona zostanie z 2 osób z każdego profilu zawodowego, w sumie 8 osób dla każdego z wyjazdów.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 26.08.2019 – 06.09.2019 dla wszystkich pięciu kierunków kształcenia mających odbyć praktykę zawodową w Grecji w II połowie października 2019. Rekrutacja dla grupy wyjeżdżającej do Grecji na przełomie marca i kwietnia 2020 odbędzie się w grudniu 2019.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie dokumenty dot. realizacji procesu rekrutacji, w tym także Formularze zgłoszeniowe w formie papierowej, znajdują się także w sekretariacie szkoły, gdzie można je pobrać celem uzupełnienia. Wypełnione formularze należy składać do wychowawców, zatwierdzających deklarowane wyniki.

Dokumenty rekrutacyjne – kliknij tutaj

Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do szkolnego sekretariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.