Uczniowie ZSTE w Skawinie kolejny raz wyjadą na staże zagraniczne do Grecji!

Uczniowie ZSTE w Skawinie wyjadą na staże zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Progamu Erasmus+!

ZSTE w Skawinie uzyskał dofinansowanie dla wniosku praktyk zagranicznych dla składanego w lutym tego roku projektu pt. „Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061583. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.  W jego ramach, 84 uczniów kierunków technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik logistyk wyjedzie w roku szkolnym 2019/2020 na staże zagraniczne do Grecji.

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie programu kształcenia zawodowego ZSTE, poprzez zapewnienie 84 uczniom kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i udziału w stażu zawodowym realizowanym we współpracy z przedsiębiorstwami sektora prywatnego wybranych branż w Grecji.

Hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe – stanowiące składniki celu głównego bądź z nich wprost wynikające to:

  • Stworzenie 84 miejsc odbywania stażu zawodowych w greckich firmach branży hotelarskiego, gastronomicznej, informatycznej oraz logistycznej.
  • Przygotowanie i realizacja mobilności dla dwóch 42-osobowych grup uczestników kształcących się w ramach kierunków: Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk oraz zawodów Kucharz i Cukiernik.
  • Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów dzięki odbyciu przez nich praktyk w środowisku międzynarodowym.
  • Aktywizacja zawodowa i społeczna 84 uczniów, możliwa za sprawą nabytych kompetencji, zdolności i wiedzy w czasie wyjazdu zagranicznego, stanowiąca w istocie cel w perspektywie długoterminowej.
  • Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramach projektu przynajmniej 40 uczniów o mniejszych szansach.
  • Nabycie przez Szkołę doświadczenia w zakresie organizacji i realizacji programów mobilności zagranicznej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Rozwój kontaktów międzynarodowych, mających procentować współpracą na rzecz uatrakcyjnienia inicjatyw ZSTE w przyszłości.
  • Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli nowopoznanych w ramach wymiany dobrych praktyk metod zarządzania placówką, projektami, nauczania i przekazywania wiedzy i wartości europejskich.
  • Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz budowa europejskiego wymiaru Szkoły jako placówki koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju ucznia, zapewnieniu mu korzystnej oferty edukacyjnej, jak również umożliwieniu mu odbycia praktyk w ramach mobilności zagranicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.